Văn bản số 5533/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu các dự án điện mặt trời

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5533/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu các dự án điện mặt trời

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua rà soát công tác quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động của các Dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:

– Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

– Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án.

– Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Căn cứ xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Căn cứ điểm 3 mục III phần A Phụ lục I về danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định đầu tư phát triển nhà máy điện thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

3. Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

4. Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2119/BKHĐT-KTCN ngày 3/4/2019 thì mặt hàng “Tấm pin quang điện” và “Hệ thống giá đỡ tấm pin quang điện” thuộc danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT; tại công văn số 4456/BKHĐT-KTCN ngày 1/7/2019 thì mặt hàng “Khung giá đỡ tấm pin quang điện” là loại vật tư xây dựng và trong nước đã sản xuất được.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ các quy định nêu trên để tổ chức thực hiện rà soát, áp dụng chính sách thuế đúng quy định đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ các Dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời) trong quá trình thực hiện miễn thuế nhập khẩu và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 01/10/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục KTSTQ;
– Vụ Thanh tra-Kiểm tra;
– Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *